MEDICAL M ochrana osobních údajů

Informace pro zákazníky o zpracování jejich osobních údajů

Vážení zákazníci,

z platné právní úpravy zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a především z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá účinnosti k 25. květnu 2018, pro nás vyplývá řada povinností týkajících se ochrany vašich osobních údajů. Věřte, že na jejich plnění klademe maximální důraz a toto cestou bychom vám chtěli předat důležité informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů.

1. Kontaktní údaje správce

MEDICAL M spol. s r.o., se sídlem Nový svět 199, 400 07 Ústí nad Labem, IČ: 47287128, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3216 (dále jen „správce“).

2. Na základě čeho, za jakým účelem a jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Údaje obsažené v našem ekonomicko-informačním systému zpracováváme na základě právního vztahu mezi vámi a naší společností MEDICAL M spol. s r.o., jehož předmětem je dodání zboží- zdravotnických výrobků. Tyto informace používáme pro plnění z kupních smluv a objednávek pro zajištění dodávek vámi objednaného zboží a s tím spojenou fakturaci, vyřizování reklamací.

Zasílání obchodních sdělení bez vašeho souhlasu musí přímo souviset se službou nebo zbožím, které bylo poskytnuto v rámci plnění smlouvy (objednávky) v rámci, které došlo k získání osobních kontaktních údajů zákazníka. Důvodem zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu je oprávněný zájem správce. Další zasílání těchto marketingových sdělení můžete kdykoliv odmítnout.

Účetní a daňové doklady obsahují též některé osobní údaje (jméno a příjmení, adresa, email, telefon, datum vystavení dokladu). Tyto doklady uchováváme pouze pro účely splnění povinností stanovených relevantními účetními a daňovými právními předpisy, po dobu uloženou těmito předpisy.

V případě údajů, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, je doba zpracování omezena dobou platnosti souhlasu, zpravidla 10 let, není-li souhlas odvolán dříve.

3. Jste povinni nám osobní údaje předávat?

Předání údajů, které nám předáváte se svým souhlasem, je dobrovolné. Předání ostatních údajů vyžadujeme, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, plnění našich právních povinností nebo ochranu našich oprávněných zájmů. Pokud nám takové údaje neposkytnete, nemůžeme vám příslušný produkt, službu nebo jiné plnění, při kterém od vás osobní údaj vyžadujeme, poskytnout.

Některé údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze s vaším souhlasem. Jedná se především o údaje zpracovávané pro marketingové účely. Předání těchto údajů nám je dobrovolné. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

V ostatních případech, kdy od vás osobní údaje žádáme, je jejich předání povinné. Typicky od vás sbíráme identifikační údaje, protože tyto údaje potřebujeme k uzavření a plnění smlouvy s vámi, plnění našich jiných právních povinností nebo ochranu našich oprávněných zájmů.

4. Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme, či předáváme?

Vaše osobní údaje můžeme předávat třetím stranám zajišťujícím pro nás podpůrné činnosti – doručování zásilek. Tyto třetí strany jsou v postavení zpracovatele osobních údajů, předáváme jim pouze osobní údaje nezbytné pro daný účel - doručování zásilek. S ohledem na změny v seznamech dopravců jsme připraveni Vám k Vašemu písemnému, či e-mailovému dotazu sdělit aktuální seznam takovýchto subjektů, u nichž připadá v úvahu předání Vašich výše uvedených údajů.

Vaše osobní údaje nepředáváme do jiných zemí.

5. Vaše práva dle platné právní úpravy

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Rádi bychom vás též informovali, že dle platné právní úpravy ochrany osobních údajů máte následující práva:

 • Právo přístupu k osobním údajům, které ve vašem případě zpracováváme, za to můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Své transakční údaje dostáváte zásadně formou výpisů o příslušné službě, kterou využíváte. Vaši žádost můžete podat:

  • elektronicky e-mailem opatřeným ověřeným podpisem,

  • písemně opatřenou úředně ověřeným podpisem nebo osobně, přičemž při jejím podání bude ověřena vaše totožnost. Na obálku prosím zřetelně uveďte slova „OSOBNÍ ÚDAJE“.

 • právo na opravu vašich osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné, či nepřesné,

 • v případě, že byste zjistili, nebo se domnívali, že provádíme zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud by vaše osobní údaje byly nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo požádat nás o vysvětlení a také požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav (např. blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidací Vašich osobních údajů),

 • právo požadovat výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,

 • právo vznést námitku proti zpracování za účelem posouzení, zda došlo k porušení povinností uložených nám platnou právní úpravou,

 • v případě, kdy vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, máte právo odvolat souhlas,

 • kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 • máte též právo na přenositelnost těch údajů, které jste nám poskytl a které zpracováváme na základě nezbytnosti jejich zpracování pro účely plnění smlouvy. V případě, kdy byste měli zájem předat tyto údaje jinému správci, vám umožníme získat vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně, bude-li to technicky proveditelné, je přímo předáme jinému správci.

V případě jakýchkoli nejasností, či dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit písemně na adrese: MEDICAL M spol. s r.o., Nový svět 199, 400 07 Ústí nad Labem nebo nás můžete též kontaktovat na telefonním čísle 475 601 018, či e-mailem na adrese gdpr@medicalm.cz

V Ústí nad Labem, 24. května 2018